Školení řidičů Ostrava

Školení řidičů je upraveno zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Pokud patříte mezi zaměstnavatele, kteří mají povinnost zajišťovat pro své zaměstnance profesní školení, pak se můžete na specializovanou firmu z této oblasti obrátit.

Školení řidičů

Školení řidičů je v některých případech povinné. Pokud je součástí práce zaměstnance mimo jiné i řízení motorového vozidla, pak zde vzniká dle zákoníku práce povinnost ze strany zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. To ukládá zákon. I v této oblasti však existují specializované firmy, které nabízejí proškolování zaměstnanců. Je již na každém zaměstnavateli zvlášť, zda si školicí firmu pozve do své firmy, kde bude provedeno hromadné proškolení, nebo zda vyšle jednotlivé zaměstnance do školicího centra. Firmy, které nabízejí školení, se nebrání absolutně žádné variantě a vše záleží na domluvě mezi zaměstnavatelem a školicí firmou. Školicí firma se snaží ve všem vyjít vstříc svým klientům, a to nejen v místě konání školení, ale také v čase a v ceně.

Podmínky školení řidičů

Školení řidičů, kteří při výkonu svého zaměstnání používají vozidlo, probíhá v pravidelných intervalech. Na zajištění pravidelného školení dohlíží zaměstnavatel. Je jeho povinností, aby své zaměstnance na školení vysílal. Každý zaměstnanec, který v rámci zaměstnání používá motorové vozidlo je tedy povinen se školení účastnit a podrobit se rovněž i ověření znalostí, zda je způsobilý vozidlo řídit. Tato povinnost zaměstnance vyplývá ze zákona. V praxi se jedná např. o zaměstnance, kteří používají** vozidlo na služební cesty,** kteří při výkonu svého zaměstnání řídí vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném objektu, nebo kteří používají služební vozidlo ke každodenním přesunům v rámci zaměstnání z místa A do místa B, apod. Pravidelné školení řidičů samozřejmě pravidelně absolvují i hasiči, záchranáři a policisté, stejně jako další zaměstnanci, kteří používají motorové vozidlo k běžnému výkonu své činnosti.

Jaké jsou druhy profesního školení řidičů?

Profesní školení řidičů jsou povinni absolvovat všichni ti, kteří mají oprávnění k řízení skupiny B, C,  C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

Jak profesní školení probíhá?

Školení může být o různém rozsahu. Při jeho volbě záleží na věku řidiče, ale také na** skupině řidičského oprávnění**. Školení bývá realizováno formou výuky a výcviku. Na konci školení absolvují řidiči zkoušku, na základě které se rozhodne, zda jsou způsobilí k řízení motorového vozidla. Následně obdrží průkaz profesní způsobilosti řidiče. Další možností je absolvovat rozšiřující vstupní školení, které trvá 45 hodin. Zde je nutné splnit podmínku, a to tu, že řidič musí dosáhnout věku 21 let. Jde o typ školení, který opravňuje rozšíření si skupiny C na skupinu D. Pravidelné školení probíhá formou výuky. Jeho cílem je prohloubení znalostí, které řidič získal při vstupním školení. Pravidelné školení absolvuje řidič vždy v rozsahu 35 hodin a to do konce 5. roku od data vydání průkazu. Obsahem profesního školení řidičů jsou především pravidla silničního provozu, teorie řízení, stejně jako zásady bezpečné jízdy, ovládání a údržba vozidla, zdravotnická příprava, atd. Každé profesní školení zakončí řidič závěrečným testem, případně jízdou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7065 (magazinostrava.cz#190)


Přidat komentář