Koordinátor BOZP

Povinnost mít na staveništi koordinátora BOZP určuje zákon. Za jakých okolností je jeho přítomnost ve fázi plánování i během realizace stavby nutná a jaká je jeho funkce na stavbě? Čtěte dále.

Pokud plánujete náročnější stavbu bez ohledu na to, zda se jedná o objekt určený k bydlení, podnikání, komerci anebo třeba stavbu dopravní, pravděpodobně budete spadat do kategorie staveb, kde je přítomnost koordinátora nutná jak ve fázi stavby samotné, tak již při jejím plánování.

Kdo je koordinátor Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Bez koordinátora BOZP se neobejde žádná velká stavba. Úkolem koordinátora BOZP je zajištění bezpečnosti na stavbách. Koordinátorem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může být fyzická i právnická osoba a vybírá jej zadavatel stavby neboli investor. Koordinátor je potřebný již ve fázi plánování stavby a stejně tak musí být přítomen i na stavbě samotné během její realizace. Koordinátor BOZP provádí stanovené činností pří přípravě i realizaci stavby.

Přítomnost koordinátora BOZP při přípravě i realizaci stavby je dána zákonem. Za jakých okolností je nutné na stavbu zajistit koordinátora BOZP?

Kdy je nutno zajistit koordinátora BOZP?

Bez koordinátora BOZP se neobejdete v případě, že budou** překročeny limity rozsahu stavby** dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se o:

 • Stavby u nichž celková předpokládaná doba realizace prací překročí třicet pracovních dnů, během nichž bude na stavbě pracovat současně více než dvacet fyzických osob po dobu delší než jeden den.
 • Stavby u nichž celkové naplánované množství prací a činností přesáhne pět set pracovních dnů při přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Kromě případů uvedených výše je potřeba zajistit koordinátora BOZP také pro ty stavby, kde budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Obecně se jedná se o následující druhy činností:

 • Výškové práce, při kterých hrozí pád z výšky anebo do volné hloubky větší než deset metrů.
 • Práce ve výkopu o hloubce větší než pět metrů, kde jsou zaměstnanci vystaveni riziku poškození zdraví anebo smrti v důsledku sesuvu uvolněné zeminy.
 • Práce, při nichž se provádějí montáže a demontáže těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových anebo dřevěných, které jsou určeny pro trvalé zabudování do staveb.
 • Práce spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce s použitím výbušnin.
 • Práce, při nichž se používají nebezpečné vysoce toxické chemické látky anebo při výskytu biologických činitelů.
 • Práce, kde se zaměstnanci vyskytují u zdroje ionizujícího záření, pokud se na tyto práce nevztahuje atomový zákon.
 • Práce, které jsou vykonávány v ochranném pásmu energetického vedení nebo jiného technického vybavení.
 • Studnařské práce anebo zemní práce realizované protlačováním nebo mikro tunelováním z podzemního díla; práce při stavbě tunelů, pokud tyto činnosti nepodléhají dozoru orgánů báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné za zvýšeného tlaku vzduchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7145 (magazinostrava.cz#215)


Přidat komentář