Školení výškové práce BOZP Ostrava

Jste podnikatel a Vaše firma nabízí práce ve výškách? Výškové práce mohou být při nedodržování předpisů a neopatrnosti poměrně nebezpečné. Dbejte proto na řádné pravidelné školení zaměstnanců, kteří pracují ve výškách.

Všichni zaměstnavatelé musí ze zákona pro své zaměstnance zajistit vstupní a dále pravidelně se opakující školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení se různí podle toho, o jakou práci jde. Je-li práce vykonávána ve výškách, řídí se školení nařízením vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Pro jaké profese je důležité školení BOZP práce ve výškách?

Ve výškách pracují mnohé profese. Jde zejména o pracovníky ve stavebnictví, například stavební dělníky, klempíře, tesaře, pokrývače, komínáře, hromosvodáře, lešenáře, montéry a za určitých okolností také projektanty či konstruktéry apod. Ve výškách dále pracují mj. údržbáři, opraváři, servisní pracovníci, obsluha jeřábů nebo jiných vysokých strojů, pracovníci skalní čety (údržba a revize skalních stěn), pracovníci pro mytí prosklených stěn, pracovníci, kteří zajišťují ošetřování či prořezávání stromů nebo rizikové kácení stromů, pracovníci telekomunikačních firem, geodeti apod. Školení práce ve výškách absolvují například také policisté, kteří se při výkonu svého povolání mohou nečekaně dostat do velkých výšek.

Jak vypadá školení BOZP práce ve výškách

Osnovy školení BOZP pro výškové práce se vždy přizpůsobí speciálně pro danou profesi a její zaměření. Praktická část školení se zaměřuje na pracovní činnosti vykonávané zaměstnancem a školení může probíhat přímo na pracovišti, anebo se vybere takové místo, které svým charakterem odpovídá obvyklému pracovnímu prostředí, ve kterém zaměstnanec své povolání obvykle vykonává. Aby byl zaměstnanec schopen úspěšně vyřešit každou situaci, je standardní metodika doplněna o individuální přístup ke každému účastníkovi školení BOZP práce ve výškách s přihlédnutím k jeho schopnostem, zkušenostem a připravenosti pro výkon dané profese.

Zaměření školení BOZP Ostrava - práce ve výškách

Cílem školení BOZP práce ve výškách je připravit zaměstnance pro bezpečný výkon jejich profese, poskytnout zaměstnancům aktuální informace o novinkách v oblasti výrobků určených pro** výškové práce**, technologických postupů, změnách v předpisech apod. Účastníci školení BOZP výškových prací by měli mít možnost vznést návrh na zaměření či přizpůsobení školení jejich praktickým zkušenostem a profesnímu zaměření a typu vykonávané pracovní činnosti.

Služby v oblasti BOZP Ostrava výškových prací

Firmy, jež nabízejí vstupní a pravidelná opakovací školení BOZP práce ve výškách, kromě toho dále poskytují odborné prohlídky a revize prostředků osobního zajištění dle normy ČSN EN 365, dále zajišťují vybavení pracovníků vhodnými osobními ochrannými prostředky (OOPP) pro výkon práce ve výškách, například polohovacími a protipádovými systémy včetně ostatních ochranných pomůcek dle konkrétní profese a zaměření vykonávaných pracovních činností. Více informací se dozvíte na www.energom.cz

BOZP Ostrava - školení práce ve výškách

**V případě, že potřebujete poradit v oblasti školení práce ve výškách volejte odborníky ze společnosti ENERGOM Projetky a.s. kteří Vám ochotně pomohou se všemi zákonnými povinnostmi v této oblasti bezpečnosti práce v Ostravě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7142 (magazinostrava.cz#196)


Přidat komentář