Účetnictví a daňová evidence - Ostrava - Poruba

Účetnictví je součástí finančního světa podnikatelů i státních podniků. Proč si vést účetnictví, jaké jsou jeho druhy, cíle, a co dělat nebo na koho se obrátit v případě nejasností v účetnické oblasti.

Účetnictví

Pojem účetnictví je známý snad každému z nás, nicméně co je vlastně jeho úkolem? Účetnictví je vedený, uspořádaný systém finanční evidence s obecně platnými a jasně definovanými normami. Za cíl má zmapovat a především peněžně vyjádřit veškeré informace o hospodářské činnosti daných účetních jednotek. Jedná se nejen o zisky a náklady, ale také o majetek účetních jednotek a případně i jejich závazcích. Zmíněné účetní jednotky mohou být fyzické i právní osoby, a proto účetnictví využívají nejen státní podniky, obchodní společnosti, ale i drobní podnikatelé a živnostníci.

Všeobecné informace o účetnictví

Jak již bylo řečeno, každý podnikatel, který provozuje podnikatelskou činnost na živnostenský list nebo jiné oprávnění, musí věrně a pravdivě zobrazovat. Osoby, podnikatelé, zapsané v obchodním rejstříku jsou povinni vést účetnictví ode dne zapsání do obchodního rejstříku až do jeho vymazání. Zároveň fyzické osoby, které mohou mýt jak podnikatelé, tak nepodnikatelé, jež se rozhodli vést účetnictví, jej musí vést od prvního dne až do období, pro které rozhodli. Vedením účetnictví může být pověřena jiná fyzická či právnická osoba, ovšem účetní jednotka se tak nezbaví své odpovědnosti vedení účetnictví.

Účetnictví musí být správné, pravdivé, srozumitelné a přehledné. Jeho základním prvkem je účetní záznam, kterým může být účetní doklad, kniha nebo zápis. Dále však může být účetním záznamem i výroční zpráva, inventurní soupis nebo účetní uzávěrka. Účtuje se v souladu s účetními metodami. Na území České republiky musí být účetnictví vedeno v českých korunách, protože všechny hospodářské jevy musí být vyjádřeny za prostřednictví peněžních jednotek.

České účetní standardy jsou vydávány ministerstvem financí. Tyto standardy upravují zásady účtování majetku, sestavování účetní uzávěrky, sestavování přehledu o peněžních tocích a jiné.

Vedení účetnictví

Pro živnostníky a podnikatele je vedení účetnictví jedním z důležitých faktorů pro dokonalý přehled o jejich dosavadní práci. Díky účetnictví mohou podnikatelé vidět zisky, ztráty, ale také náklady, které jsou pro jejich povolání potřeba. Díky údajům o minulých i současných transakcích může podnik zmaximalizovat svůj výnos příští zúčtovací období apod. Dalším důležitým důvodem k vedení účetnictví jsou samozřejmě daňové účely. Pro právní nebo fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost je důležité udržovat účetnictví po dobu několika let, protože finanční úřad má právo kontroly daní až tři roky zpětně, ve výjimečných případech, například u ztrátových podniků, až sedm let zpětně. Pokud by tedy došlo k jakýmkoli sporům, je účetnictví věrohodným prostředkem k prokázání své hospodářské činnosti v průběhu několika posledních let. Pro externí osoby, jakými mohou být třeba investoři nebo obchodní partneři, je účetnictví výborným zdrojem informací o daném podniku.

Rozdělení účetnictví

Protože je velmi důležité, pro koho jsou účetní informace určeny, je účetnictví rozděleno na dvě samostatné kategorie, kterými jsou daňová evidence a účetnictví. Každé z nich má jiný cíl. I přes určitou samostatnost si však obě kategorie účetnictví vzájemně poskytují jisté informace nebo čerpají ze stejných zdrojů.

Daňová evidence

Daňová evidence je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku jako celku. Svým způsobem evidence navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v roce 2004 zrušeno. Informace daňové evidence jsou určeny pro externí (vnější) partnery a uživatele účetních informací. Těmi mohou být banky, finanční úřady, akcionáři, ale také pojišťovny.  Cílem daňové evidence je podat co nejpřesnější a nejspolehlivější obraz o aktivech a pasivech podniku, o jeho celkové finanční stránce. To znamená o jeho nákladech, výnosech a především o hospodářském výsledku za uplynulých dvanáct kalendářních měsíců.

V daňové evidenci se vede deník a hlavní kniha, knihy analytické evidence, deník příjmů a výdajů, připravuje se roční uzávěrka hospodářského výsledku podniku. Mimo jiné se vede peněžní deník, kniha o pohledávkách a závazcích, kniha jízd, karty zásob, rezerv a eviduje se majetek i DPH.

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví v sobě jako pojem zahrnuje celkový soubor informací. Jeho informace jsou určeny především pro interní (vnitřní) potřebu dané hospodářské jednotky, například podniku. Manažerské účetnictví má důvěrný charakter a je tedy nezbytně nutné, aby byl zcela pravdivý. O podobě a struktuře tohoto typu účetnictví se rozhoduje podnikový management hospodářské jednotky sám, ve vlastní pravomoci. Toto účetnictví totiž není upraveno žádnými závaznými předpisy. Ve většině případů vnitropodnikové účetnictví není regulováno státem. Cílem tohoto účetnictví je maximalizace zisku, zatímco u daňové evidence je to minimalizace daní. Je důležitým ukazatelem chodu firmy a bez něj nelze podnik efektivně a účinně řídit.

Daň, poplatník a plátce

Daň je povinnou platbou do veřejného rozpočtu státu. Jsou placeny pravidelně v daných intervalech. Poplatníkem daně je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou zdaněny. Plátce daně je ten, kdo pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň, která je vybrána, případně sražena od poplatníků.

Účetní období

Účetnictví má dvě účetní období, těmi je klasický kalendářní rok, tedy od 1.1.do 31.12. Druhým účtovacím obdobím je rok hospodářský, který se neohlíží na kalendářní rok, ale jedná se zde o dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Daňové poradenství

Poradenství ohledně daňové problematiky mohou poskytovat daňoví poradci a účetní. Ve většině případů je to však daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců ČR poté, co složí kvalifikační zkoušky. Daňové poradenství je určené fyzickým osobám stejně jako různým firmám či obchodním společnostem, jež potřebují konzultaci v oblasti daňové problematiky, nebo potřebují zpracovat daňová přiznání. Práce daňových poradců sestává z mnoha úkonů od odborných konzultací až po zastupování konkrétního klienta před finančním úřadem. Poradenství může probíhat osobně, telefonicky, ale i prostřednictvím telefonu. Všeobecně však platí, že jiné, než osobní poradenství, probíhá až po předchozí dohodě podnikatele s poradcem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7141 (magazinostrava.cz#162)


Přidat komentář