Geodetické práce- Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek i Opava

Geodetické práce spočívají mimo jiné ve vyhotovení geometrického plánu, ve vytyčení a rozdělení pozemku, ale neobejdete se bez nich ani při kolaudaci. Všechny tyto práce a mnoho dalších Vám zajistí profesionální geodetické firma.

Geodetické práce

Bez služeb, které poskytují geodetické firmy, se ve stavebnictví neobejdete. Jde o práce, které jsou nutné pro změnu hranic pozemku, pro vyřízení věcného břemena nebo pro kolaudaci nového domu. Jestliže potřebujete cokoliv z výše uvedeného, pak je nutné obrátit se na geodetickou firmu. Čím kvalitnější a zkušenější firma, tím budete mít větší jistotu, že se vyhnete možným problémům, nesrovnalostem. Navíc s profesionály ušetříte čas, peníze i nervy.

Vytyčení a rozdělení pozemku

Vytyčení a rozdělení pozemku je důležité v případě, že dochází k majetkoprávním změnám, pokud se týkají celého pozemku, jeho části nebo jeho rozdělení. V těchto případech totiž musí dojít nejen k jejich fyzickému rozdělení, ale také ke změně jejich vytyčení v katastrální mapě. Základem pro rozdělení pozemku a vytyčení jeho hranic je zaměření hranic pozemku. Jestliže dojde k dělení pozemku, je nutné na katastrální úřad přiložit mimo geometrického plánu i darovací nebo kupní smlouvu, stejně jako souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku, případně další potřebné listiny, které Vám sdělí na katastrálním úřadu.

Zaměření budovy

Zaměření budovy je nutné jak u novostaveb, tak i u starých a starších domů, k nimž se přistavují nové části. V plánu je tak nutné vyznačit stavební změnu obvodu budovy tak, aby plán odpovídal přesně současnému stavu. Pokud Vám k nemovitosti chybí jakákoliv dokumentace, je potřeba zajistit novou projektovou dokumentaci dle aktuálního stavu. K tomu, aby byla nemovitost zkolaudována, bude potřeba výkresu s kulatým razítkem od geodeta.

Kdy se obejdete bez zaměření

U drobných staveb, jejichž plocha nepřekročí rozměry 16 m2 není potřeba zápisu do katastru nemovitostí. Tyto drobné stavby se tedy objedou i bez geometrického plánu.

Věcné břemeno a inženýrské sítě

Potřebujete vyznačit věcné břemeno, pak k tomu budete potřebovat geometrický plán. Geometrický plán vyjadřuje rozsah práva, které omezuje vlastníka pozemku nebo vlastníka části pozemku ve prospěch druhé osoby. Jestliže potřebujete na pozemek natáhnout inženýrské sítě nebo vyhledat cestu, kudy přesně inženýrské sítě vedou, pak i v tomto případě je možné využít geodetickou firmu, která pro tuto činnost používá zaměřování, elektropřístroje, ale neobejde se ani bez další techniky. Geodetovi nedělá problém vyhledat jakoukoliv síť.

Co je geometrický plán?

Geometrický plán je pojem, který se v geodetické činnosti objevuje často. Geometrický plán je při realizaci stavby potřeba. A o co se přesně jedná? Jde o podklad listin, podle kterých se do katastru nemovitostí zapisují nové právní skutečnosti o pozemcích. Bez geometrického plánu se neobejdete, jestliže chcete rozdělit pozemek, dále v případě, že dochází ke změně hranic pozemku, dále potřebujete-li vyznačit novou budovu do katastru nemovitostí, geometrický plán je nutný také při vyznačení rozestavěné budovy do KN např. z důvodu vyřízení hypotečního úvěru. Potřebujete změnit vnější obvod nemovitosti nebo znázornit rozsah věcného břemena? Pak i v tomto případě počítejte s nutností vyhotovení geometrického plánu. Nejdůležitější roli hraje geometrický plán při grafickém znázornění tvaru dotčených nemovitostí. Díky němu totiž je jasný vzhled nemovitosti před změnou a po ní.

Cena geometrického plánu

Ceny za geometrický plán závisí především na dohodě s geodetickou firmou. Orientačně však vyhotovení jednoduchého rozdělení pozemku stojí zhruba 5 tisíc korun. Dodací lhůty jsou něco kolem 14 dnů až měsíců. I tyto lhůty však samozřejmě záleží na dohodě. Spěcháte-li na vyhotovení plánu, jistě Vám geodetická firma vyjde vstříc a plán budete mít do několika dnů. Každý vypracovaný geometrický plán vyžaduje potvrzení příslušným katastrálním úřadem, který zároveň i potvrdí, že očíslování všech parcel na plánu je správné. Za odborné provedení a správnost geometrického plánu odpovídá úředně oprávněný geodet, který plán zhotovil. Každý takový plán musí být vyhotoven v souladu s právními předpisy.

Vyznačení budovy do katastru nemovitostí

Co všechno je možné do katastru nemovitostí zapsat? Do KN se zapisují stavby, které jsou budovami, tzn., že jsou se zemí spojeny pevným základem, mají obvodové zdi a jsou zastřešeny. Nutné pro zápis do KN je i kolaudační rozhodnutí nebo souhlas. Zápis do katastru nemovitostí se však neobejde bez geometrického plánu. Ten totiž dokumentuje polohu nemovitosti, tvar nemovitosti, výměru a parcelní číslo budovy. Do katastru nemovitosti je možné zapsat i dosud rozestavěnou nemovitost, pokud je to nutné pro účely hypotečního úvěru nebo pro účely zástavního práva. Podmínkou pro takový zápis do KN je vyhotovený geometrický plán, spolu s čestným prohlášením stavebníka, že je tato rozestavěná budova v souladu se stavebním povolením.

Kolaudace

Ani kolaudace se bez vyhotoveného geometrického plánu neobejde. Geometrický plán totiž stanovuje přesnou prostorovou polohu a tvary obvodu nové budovy.

Závěr

Pokud jste i Vy zjistili, že se bez firmy zabývající se geodetickými pracemi neobejdete, pak se obraťte na tu, o které víte, že má bohaté zkušensoti, že dodržuje smluvené termíny, že nabízí příznivé ceny a která ke každému zákazníkovi přistupuje individuálně. Geodetických firem je opravdu hodně, ale ne každá nabízí to, co hledáte a co žádáte. Než se pro konkrétní společnost rozhodnete, ptejte se na zkušenosti a zjistěte si vše, co Vás zajímá. Rozdíl mezi firmami může být, co se zkušeností a přístupu ke klientovi týče, propastný. Je potřeba si uvědomit, že se tyto práce týkají Vašeho pozemku, Vaší nemovitosti. Proto výběr firmy nepodceňujte a hledejte skutečné profesionály. Nesnažte se ušetřit za každou cenu tím, že oslovíte tu nejlevnější firmu či jedince, která je schopna Vám nějakým způsobem vyjít vstříc. Taková práce se Vám může nakonec prodražit, a bude Vás to vedle peněz stát i spoustu času a nervů. Vsaďte na jistotu, na kvalitně odvedenou práci a na profesionální přístup.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7151 (magazinostrava.cz#160)


Přidat komentář