Projektová činnost ve výstavbě - Ostrava

Plánujete výstavbu rodinného domu a nevíte, kde začít? Pak se obraťte na firmu zabývající se projektovou činností ve výstavbě. Ta za Vás vše podstatné zařídí a Vy se budete moci brzy a navíc bez jakýchkoliv starostí těšit z nového bydlení.

Projektová činnost ve výstavbě – Ostrava

Na dobré volbě projektanta záleží víc, než si myslíte. Pouze pokud oslovíte skutečného profesionála, si můžete být jisti, že Váš budoucí dům bude plnit všechny Vaše požadavky a odpovídat Vašim představám. Mezi takové profesionály, kteří se projektovou činností ve výstavbě zabývají, patří i Ing. Robert Valenta. Jeho firma se vedle projektové činnosti ve výstavbě zabývá i oceňováním majetku pro věci movité. Žádat můžete veškerou projektovou činnost ve výstavbě a související spolupráci na projektech, vypracování projektové dokumentace a podání projektu do schvalovacího řízení, poskytování konzultací ke stávajícím projektům, kontroly již vypracovaných projektů a mnoho dalších činností s projekční prací souvisejících. Pokud jste se rozhodli pro stavbu rodinného domu nebo jiné nemovitosti v** Ostravě nebo v širokém okolí,** pak se můžete bez obav a s důvěrou obrátit na projekční firmu Ing. Roberta Valenty, se kterou budete zaručeně spokojeni jako celá řada zákazníků před Vámi.

Tuto firmu najdete na adrese: Baška 520, 73901 Baška. S Ing. Valentou se můžete spojit také telefonicky na čísle: +420 723 977 568 nebo emailem na adrese: baroco@centrum.cz.

Projektová činnost ve výstavbě - Ostrava

Ing. Robert Valenta

Tel: 723 977 568

**Adresa: Baška 520, 73901 Baška
**

**dokumentace
**

Projektová činnost ve stavebnictví

Výstavbu rodinného domu nebo jiného objektu není radno podcenit. Jde o práce velmi složité, navíc jejich realizace většinu investorů zavazuje na mnoho desítek let dopředu a také jejich rozhodnutí o výstavbě splácet v nemalých částkách formou hypotéky či úvěru ze stavebního spoření. I proto se klade na kvalitu stavebních prací a záležitostí s tím souvisejících velký důraz. Před zahájením výstavby nemovitosti je důležité nechat si vypracovat projektovou dokumentaci. Od toho jsou k dispozici odborné firmy, které na základě Vašich představ, plánů a požadavků vypracují projektovou dokumentaci. Projektant Vám nejenže navrhne nemovitost, ale na Vaši žádost za Vás vyřídí potřebná povolení, zajistí stavební firmu a zajistí stavební dozor, jakož i další činnosti, bez nichž se při výstavbě nemovitosti neobejdete.

Individuální x typový projekt

Záleží na každém investorovi, zda si nechá vytvořit** individuální projekt** nebo si vybere z již vytvořených typových projektů z katalogů. Tyto projekty se liší jak cenou, tak i dalšími prvky. Individuální projekt dává každému investorovi možnost nechat si navrhnout dům přesně podle vlastních představ. Každý klade jiné nároky na způsob, styl a design bydlení. Vy si tak můžete určit, jak bude interiér dispozičně rozčleněn, jak dlouhé a široké budou jednotlivé místnosti, kolik sociálních zařízení bude dům mít, apod. Je pouze na Vás, zda budete mít zájem o zděný dům, nízkoenergetický dům či dřevostavbu, nebo zda budou k jeho výstavbě použity klasické nebo moderní materiály, atd. Se vším, co s výstavbou nemovitosti souvisí, Vám poradí projektant, který vše nutné a potřebné zapracuje do projektové dokumentace. V projektu bude znázorněna budoucí podoba stavby a to jak zevnitř, tak i z venku. Součástí projektové dokumentace je i zařízení nemovitosti, rozložení inženýrských sítí, volba použitého materiálu, statické náležitosti a další. Projektová dokumentace vedle zmíněného musí obsahovat i všechna nutná vyjádření, která byla dána územním rozhodnutím, podmínky správců sítí a další podklady, na základě nichž může být vydáno stavební povolení.** Spolupráce s projektantem** je v této fázi nutná.

projekt rodinného domu

Inženýrská činnost

Profesionální inženýrská činnost každému budoucímu majiteli nemovitosti ušetří složité jednání s úřady. To ocení především ten, kdo je zaneprázdněn. Samozřejmě si můžete veškerá nutná povolení vyřídit sami, přesto Vám inženýrská činnost ušetří spousty času. Projektant je schopen přímo na místě při jednáních vyřídit se zástupci úřadů jejich možné připomínky, s nimiž byste si Vy, jako laici, nemuseli vědět rady. Inženýrská činnost může zahrnovat předprojektovou inženýrskou činnost, činnost pro zajištění územního rozhodnutí, činnost pro zajištění stavebního povolení, včetně činnosti pro zajištění kolaudace stavby. V rámci předprojektové inženýrské činnosti je důležité zajistit předběžné souhlasy a vyjádření orgánů státní správy, ale také veškeré podmínky podmiňující projekt a budoucí výstavbu rodinného domu. Veškeré zjištěné podmínky budou zapracovány do projektu. Další etapou pro zajištění inženýrských činností jsou činnosti důležité pro vydání stavebního povolení. Všechny podmínky musí být zpracovány do projektové dokumentace, bez které by stavební povolení nebylo vydáno. V poslední fázi inženýrské činnosti, která se nazývá zajištění kolaudace stavby, je podstatné shromáždit potřebné doklady nutné ke kolaudačnímu řízení stavby. Sem patří např. geometrické zaměření stavby, revizní zprávy, certifikáty použitých materiálů a mnoho dalších podkladů.

Oceňování movitých věcí

Potřebujete nechat ocenit movitý majetek? Pak se neobejdete bez pomoci znalce, který svou práci vykonává na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhlášek Ministerstva financí.

vypracovávání projektu

Co patří do oceňování movitého majetku?

Na znalce či odhadce se můžete obrátit, jestliže potřebujete ocenit stroje a zařízení, motorová vozidla, zemědělské a manipulační techniky, spotřební zboží a elektroniku, výpočetní a kancelářskou techniku, vybavení a zařízení domácností a restauračních zařízení, vybavení nebo ocenění spotřební elektroniky. Ve všech výše uvedených případech Vám znalec vypracuje znalecký posudek.

Co je to ocenění movitých věcí?

Ocenění nebo odhad je vyjádřením obvyklé ceny movité věci. Cenou obvyklou se na základě zákona rozumí cena, které by bylo dosaženo při prodejích stejné, případně obdobné movité věci nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, a to v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Při ocenění movité věci se zvažují naprosto všechny okolností, které mají na cenu movité věci vliv. Do ceny se však v žádném případě nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, ani vlivy osobních poměrů toho, kdo věc prodává, ani toho, kdo ji kupuje.

K čemu slouží oceňování movitého majetku

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. vyžaduje ocenění majetku kvalifikovaným odhadem a zjištění ceny. Z tohoto důvodu se vypracovávají odborné posudky, jejichž náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1968 Sb., dále vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem, vydaným Vysokým učením technickým v Brně – Ústavem soudního inženýrství. Oceňování movitého majetku slouží ke** koupi a prodeji majetku,** pro nepeněžité vklady do obchodních společností, pro vypořádání podílů společníků při likvidaci nebo dělení firmy, změny vlastnictví v důsledku rozvodu, dědictví nebo převodu majetku, ocenění pro úvěry a půjčky, oceňování při exekuci, oceňování pro dražby, oceňování pro správce konkurzní podstaty, zástavy movitého majetku nebo, oceňování pro leasingové společnosti.

projekt rodinného domu

Co je pro ocenění movitých věcí důležité

Aby mohla být co nejpřesněji stanovena** skutečná hodnota movité věci** ke dni ocenění, je nutné, aby odhadce znal co nejvíce informací o posuzované věci. Důležitými údaji jsou značka a typ věci, datum pořízení věci, barva věci, její podrobný popis včetně funkcí a mnoho dalších informací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7152 (magazinostrava.cz#181)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat