Kompletní služby v oblasti BOZP a PO - Ostrava

Bezpečnost a zdraví je na prvním místě. Dodržováním pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci můžeme zachránit zdraví své i zdraví svých podřízených. Nepodcenění požární ochrany může zachránit lidský život. Co ale BOZP a PO zahrnuje?

Nedodržování stanovených předpisů, překračování norem, větší výskyt pracovních úrazů, rizikovější pracoviště. To vše odpovídá dnešní uspěchané době, kdy lidé často nehledí na své zdraví nebo na zdraví svých podřízených. Právě kvůli takových podmínek byla ustanovena pravidla a nařízení, které takové chování nepřipouští, a díky nimž je pracovní prostředí a práce mnohem snesitelnější.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - Ostrava

Jinými slovy bychom mohli říci, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou určitá pravidla a nařízení, které stanovují právní předpisy a také sám zaměstnavatel. Tato opatření mají předcházet ohrožení lidského života a mají minimalizovat riziko úrazu a poškození zdraví v pracovním procesu. Vhodně vytvořený systém pravidel chrání nejen zaměstnance při pracovním výkonu, ale i zaměstnavatele.

školení BOZP

Do oblasti BOZP spadá například hygiena práce a pracovního prostředí, bezpečnost technických zařízení, ergonomie, hodnocení rizik při výkonu práce, minimalizace stresu, šikany nebo obtěžování. Patří sem i opatření pro ochranu před nemocí z povolání, která se naneštěstí neprojevuje okamžitě, ale je to otázka i několika let. A to je jen malá část problematiky, kterou řeší právě BOZP.

Zajištění školení BOZP v Ostravě

Za správné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zodpovědni vedoucí zaměstnanci. V každé instituci (škola, nemocnice, úřad) jsou pravidla trochu odlišná a zodpovídá za ně osoba určená zaměstnavatelem.

Kontrolu BOZP provádějí v rámci firmy obvykle zodpovědní pracovníci. Avšak BOZP není jen věcí zaměstnanců a jejich zaměstnavatele, ale je to i věc státu. Aby mohl stát chránit své zájmy, resp. investice do občanů, musel stvořit kontrolní mechanismus, který by na správnost fungování pravidel a opatření dohlížel.

Kontroly BOZP Ostrava

Za nedodržování předepsaných pravidel a norem se obvykle udělují finanční postihy. Pokud totiž státní inspekce odhalí nedostatky, např. v hygieně, nejen, že firma zaplatí v závislosti na stupni prohřešku pokutu, ale bude také více sledována a kontrola může chodit častěji a nečekaně.

V nejhorším případě může dojít i k uzavření firmy z důvodu nízké bezpečnosti a ohrožení lidských životů.

Požární ochrana (PO)

úzce souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci a její pravidla a nařízení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zákon vymezuje jednotky požární ochrany, postihy osob, náhradu škodu, povinnosti právnických i fyzických osob a ústředních orgánů státní správy, atd.

Zákon vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů i jejich majetku před požárem. Říká tak lidem, jak by se měli v případě požáru zachovat nebo jak se mu zcela vyhnout. Zákon také zajišťuje poskytnutí pomoci při živelných katastrofách a dalších mimořádných událostech nebo určuje povinnosti ministerstev a dalších úřadů.

Školení a dokumentace PO v Ostravě

Obdobně, jako je tomu u BOZP, jsou za dodržování pravidel požární ochrany zodpovědni vedoucí pracovníci nebo nejvyšší nadřízený. I oni pak provádějí kontrolu a jsou povinni dodržovat předpisy. Stát samozřejmě bude také kontrolovat, zda se jeho nařízení dodržují a inspekce bude hledat tzv. „mezery mezi řádky“.

Kontroly a postihy PO Ostrava

Postih za nedodržení předpisů, ať daných zákonem či zaměstnavatelem, bývá nejčastěji finanční. Bohužel částky a případné sankce nejsou zrovna zanedbatelné. Ovšem finanční postih je oproti ztrátě lidského života, v případě požáru, tím nejmenším.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany v Ostravě

O nutnosti školit zaměstnance i zaměstnavatele nemůže být sporu. Ovšem času nikdy není nazbyt, a proto se hledají nejen finančně, ale i časově úsporné kurzy. Stále více firem nabízí svým klientům možnost navržení kurzů přesně na míru Vaší firmě nebo přichází přímo k Vám do firmy a školí Vaše zaměstnance přímo před Vámi. Některé firmy nabízejí demoverze svých testů, které si klienti mohou předem vyzkoušet, ještě než si závazně objednají kurz. Mohou si tak o nadcházejícím školení udělat „obrázek“.

V závislosti na velikosti objednávky se lze s vybranou firmou dohodnout na skupinové slevě. Firmy, které provádí školení , často také nabízejí zboží a služby související s danou oblastí BOZP a PO (přenosné hasicí přístroje, ochranné pomůcky pro zaměstnance, aj.).

Kompletní služby v oblasti BOZP a PO – Ostrava

Ostrava je třetí největší a také třetí nejlidnatější město České republiky. Nachází se na severovýchodě našeho státu a leží jen několik desítek kilometrů od polských a slovenských hranic.

V Ostravě nalezneme několik firem, které se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Ví přesně, co BOZP zahrnuje, co je potřeba zajistit pro bezpečný chod pracoviště, jak často musejí zaměstnanci i zaměstnavatelé podstupovat školení a další podobné úkony. Většina z nich se kromě BOZP zabývá i** požární ochranou**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7224 (magazinostrava.cz#175)


Přidat komentář