Koordinátor BOZP na stavbě Opava, Ostrava

Většina zadavatelů je povinna na stavbu zajistit koordinátora BOZP, který zastává hned několik funkcí a bez něhož bude jen stěží zaručena bezpečnost na staveništi. Naštěstí existují firmy, které se Vám o všechno v oblasti BOZP postarají.

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátorem BOZP je odborně způsobilá osoba dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje zejména třetí část tohoto zákona, o zajištění dalších podmínek BOZP a dále jeho činnost vymezuje i příloha k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zadavatelé staveb musí být seznámeni s tím, že pokud svým rozsahem splňují podmínky pro** zajištění koordinátora BOZP**, pak jim vznikají v souvislosti se stavbou další povinnosti. Pro ně jsou pak k dispozici firmy, které nabízejí služby odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi, a to pro přípravné fáze projektů stavby, i pro samotnou realizaci stavby.

Činnosti koordinátora BOZP při přípravách na stavbu

V rámci své činnosti koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi. Plán se zpracovává v písemné i v grafické podobě, jestliže to vyžaduje rozsah stavby a seznam prací, které se na stavbě budou vykonávat a pokud povaha stavby vystavuje pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. Koordinátor dále zpracovává přehled právních předpisů a informací o bezpečnostních rizicích, která se vztahují k dané stavbě. Zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi a napomáhá při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Realizace stavby a úkoly koordinátora BOZP

Při samotné** realizaci stavby** koordinátor BOZP koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi. Koordinátor BOZP spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále k jeho činnostem patří i upozorňování na zjištěné nedostatky, načež požaduje sjednání nápravy bez zbytečného odkladu, organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací a provádí mnoho dalších činností.

Plán BOZP na staveništi

Co se rozumí pod pojmem plán BOZP na staveništi? Jde o nezbytný dokument, jehož používání bohužel stále v praxi naráží na několik problémů. Velmi častým problémem je skutečnost, že se do jeho zpracování pouští amatéři, lidé, kteří nemají s koordinací BOZP na staveništi zkušenosti, nebo jejich zkušenosti nejsou tak rozsáhlé, aby zajistili skutečné bezpečí na stavbě. Pokud však necháte plán BOZP zpracovat opravdovým odborníkem, který se přímo na tuto problematiku specializuje, bude se jednat o důležitý dokument, bez kterého se na stavbě zkrátka neobejdete. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument, který je ve stanovených případech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., potřebný k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dle zákona č. 309/2006 Sb. má v těchto stanovených případech za povinnost zajistit jeho zpracování zadavatel stavby.

Na co dbát při vypracování plánu BOZP?

Samotné využití plánu BOZP v praxi často pokulhává. Je to dáno zpravidla tím, že se k jeho vyrobení dostane osoba, která se sice snaží vytvořit dokonalý dokument, který v podstatě obsahuje všechno podstatně a vyhovuje především kontrolním orgánům, ovšem pro účastníky stavby je jaksi nepoužitelný. K takové situaci dochází tehdy, když se nechá plán BOZP zpracovat osobou bez bohaté praxe. Takovému plánu BOZP sice rozumí koordinátor BOZP, ale on je zpravidla jediný. V průběhu realizace stavby následně s plánem kromě koordinátora nikdo nepracuje, nikdo se nezabývá jeho použitím nebo průběžnou aktualizací. Této situaci úspěšně předejdete tím, když se obrátíte na profesionální zkušenou a prověřenou firmu, která Vám poskytne koordinátora BOZP, který vypracuje plán BOZP, kterému porozumí každý, kdo s plánem přijde do styku. Dojde tedy k naprostému splnění jeho účelu. Žádný předpis neurčuje způsobilost nebo minimální kvalifikaci osoby přímo odpovědné za vytvoření plánu BOZP, výjimkou je pouze koordinátor při přípravě stavby, který dle §7 písm. c) NV. č. 591/2006 Sb. zabezpečuje, aby plán obsahoval přiměřené informace a postupy pro zajištění BOZ na staveništi a aby byl podepsán a odsouhlasen všemi zhotoviteli. Právě proto se často stává, že plán zpracovává nevzdělaná osoba v oboru, čímž dochází k nevyužití plánu dle jeho původního záměru.

Profesionální služby poskytované v oblasti BOZP

Odborníci vypracovávají v oblasti BOZP dokumentace a to na přání svých zákazníků. Buď Vám vypracují dokumentaci BOZP novou, přepracují starou, nebo se Vám budou neustále starat o současnou dokumentaci, kterou budou udržovat a aktualizovat. V souvislosti s BOZP nabízí profesionální firmy identifikaci a vyhodnocování rizik podle zákona č. 262/2006 Sb., zastupují klienty při jednání s orgány státního odborového dozoru nad bezpečností práce, provádí školení a to buď formou vypracování dokumentace školení, nebo provádí přímo školení vedoucích zaměstnanců, řadových zaměstnanců, řidičů – referentů, provádí školení zaměstnanců, kteří pracují ve výškách, na lešení, nebo další školení podle potřeb klienta. Specialisté dále zajišťují odborná školení, např. jak obsluhovat motorové pily, stavební stroje, školí elektrikáře, vazače, jeřábníky, aj. K jejich činnosti patří také zpracování traumatologického plánu, registru legislativních požadavků, dále šetří, evidují a hlásí pracovní úrazy, provádí kontroly pracovišť, strojů a zařízení z hlediska BOZP a požární ochrany, a dále vykonávají mnoho dalších činností.

Na závěr

Sami zřejmě vidíte, že činnosti spojené s BOZP na staveništi a pracovišti nejsou jednoduché a vyžadují naprostou profesionalitu, připravenost, odpovědnost, kvalitu a preciznost. Na kvalitě odváděné práce specialistů v oblastí BOZP záleží opravdu mnoho a neodborné a neprofesionální koordinování BOZP na staveništi by mohlo vést k úrazům, trvalým následkům na zdraví člověka nebo k úmrtí. Nepodceňujte situaci na staveništi, řiďte se platnou legislativou a využívejte k těmto důležitým činnostem skutečné profesionály. Vždy se Vám Vaše rozhodnutí vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7199 (magazinostrava.cz#94)


Přidat komentář