Revize plynových a tlakových zařízení - Opava

Plyn patří k nejnebezpečnějším pomocníkům našich domovů. Proto je nezbytná jejich pravidelná kontrola a v určených termínech i kontrola revizní, o které Vám vystaví revizní zprávu, která slouží jako doklad bezvadnosti spotřebiče.

Revize plynových a tlakových zařízení v Opavě

Pravidelné revizní kontroly se vždy vyplatí. Revizní kontrola plynových spotřebičů zajistí bezpečný provoz, ale také úspornost spotřebiče. Součástí kontroly bývá i vyčištění a seřízení spotřebiče. U větších závad uvede revizní technik jejich popis i doporučené odstranění v revizní zprávě. Plynové spotřebiče je vhodné kontrolovat každoročně. Povinné revize by se pak měli provádět každé tři roky u vybraných plynových zařízení.Revize

Podceňování revizí plynu

Revize plynu a plynových spotřebičů bývají velmi často podceňovány. Přitom plynové kotle, plynová kamna, karmy nebo sporáky mohou v případě poruchy, nebo malého poškození, které způsobí unikání plynu způsobit velké problémy a škody na majetku i životě. Proto je pro jejich bezpečný provoz nutná pravidelná údržba a běžná i revizní kontrola. Pokud dochází k pravidelným kontrolám, máte jistotu, že ze spotřebiče neuniká nebezpečný oxid uhelný, který bez speciálního čidla ve vzduchu nelze poznat. I při velmi malém úniku dochází k problémům, nebezpečným situacím a samozřejmě navíc zaplatíte nejen za spotřebovaný plyn, ale i za ten, který bez užitku unikne.

Proč jsou revize nutné?

Pravdou je, že zemní plyn není jedovatý. Tudíž vás jeho únik neohrozí otravou a tím, že se již neprobudíte po jeho nadýchání. Jeho únik však nese jiná nebezpečí. Zemní plyn je výbušný a hořlavý. Dalším nebezpečí se skrývá při spalování zemního plynu. Je-li nedostatečný přívod kyslíku, pak vzniká vysoce jedovatý a také životu nebezpečný oxid uhelnatý. A ten již otravu může způsobit. Dalším, i když nijak neohrožujícím důvodem, jsou finanční náklady na provoz spotřebiče. Seřízený a zkontrolovaný spotřebič lépe funguje, má nižší spotřebu, a tím i šetří vaši kapsu.

Revize plynových zařízení – Opava

Revize plynových zařízení je nutné provádět pravidelně. Povinně se týkají všech spotřebičů, jejichž výkon je do 50 kW, dále pak kotlů s výkonem 50 kW a více, a kromě toho revizní kontrole podléhají také zařízení pro rozvod plynu, a domovní nebo průmyslové plynovody. Revize doložená revizní zprávou má být provedena každé tři roky.

Každoroční kontrola plynových zařízení – Opava

Kontrolovat plynová zařízení se však doporučuje každoročně. Plynové spotřebiče se neliší od těch běžných a tudíž i zde je možná únava materiálu, opotřebení, propálení, poškození regulace a mnoho dalších problémů. Navíc se každý plynový spotřebič zanáší. Jasně je to vidět na běžné plynové varné desce nebo na sporáku. Čím více jsou jednotlivé hořáky zaneseny, tím hůře se zapalují a plyn při hoření mění barvu, což znamená, že již není tak účinný jak by měl být. Běžným seřízením se vše upraví. Přitom tato kontrola zabere minimum času a není ani nijak drahá. Každoroční kontrolu se doporučuje provádět před zahájením topné sezóny. Nejlépe v období březen až říjen.

Revize rozvodů plynu – Opava

Ta by se také měla provádět podle doporučení každé tři roky. Říká se jí také provozní revize odběrného zařízení plynu. Tato revize zahrnuje kontrolu všech rozvodů plynu od hlavního uzávěru až po konečný spotřebič. Kontroluje se i potrubí, které musí výborně těsnit, aby nemohlo dojít k úniku plynu. U rozvodů plynu se kontroluje i to, zda odpovídají současným normám.

Revize plynových přípojek – Opava

Každá plynová přípojka potřebuje mít revizi podloženou revizní zprávou od okamžiku jejího zapojení a pak v pravidelných intervalech. Vystavenou revizní zprávu je nutné uschovat jako doklad o bezporuchovosti přípojky.

Revize tlakových zařízení – Opava

V pravidelných intervalech se provádějí i revize tlakových zařízení. K nim patří také plynová zařízení, kde se provádí zkouška pevnosti a těsnosti. Tlakové zkoušky doložené revizní zprávou se provádějí před uvedením zařízení do provozu a pak opakovaně v daných termínech. Týká se to kotelen, kotlů, tlakových nádob a dalších zařízení. Revizi tlakového zařízení je nutné provést také po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů a zařízení, při změně paliva, po jednom roce provozu a pak vždy před zahájením každé sezóny. Revize tlakových zařízení se dělí na výchozí a provozní. Každá potřebuje doložit jiné dokumenty. Pro výchozí revizi je nutná projektová dokumentace zařízení, montážní deník a také jednotlivé revizní zprávy souvisejících zařízení. Pro provozní revizi si musíte připravit výchozí revizní zprávu, zprávu o poslední provedené revizi a tlakové zkoušce a zprávu o revizích souvisejících zařízení.

Revize tlakových nádob – Opava

Revizí tlakových nádob je více a provádějí se v daných termínech, které jsou určené podle druhu tlakové nádoby. Každá tlaková nádoba musí mít výchozí revizi, která se provádí před uvedením do provozu a po každé rekonstrukci. Provozní revize pak prověří se bezpečnost tlakové nádoby za provozního tlaku a při běžných podmínkách. Provozní revize tlakových nádob se provádí 1 krá ročně, u zásobníků LPG a některých chladících zařízení pak 1 krát za 2 roky. Vnitřní revize se provádí každých 5 let a prověří vnitřní stav tlakové nádoby. Tedy stav vnitřního povrchu tlakového celku, korozi a usazeniny. Po vnitřní revizi tlakové nádoby je nutná zkouška těsnosti.

Revize v rodinných domech i bytech – Opava

Je třeba si uvědomit, že pravidelné revize zařízení zajišťují bezpečí, bezproblémový provoz, úsporný provoz a také vědomí o stavu vašich rozvodů, zařízení a spotřebičů. Pravidelná revize přesně dokladuje stav zařízení a vždy doporučí potřebné úpravy a opravy. Navíc, pokud by došlo k nehodě, pak je nutné se prokázat revizní zprávou, která jasně ukáže stav zařízení. Pravdou ovšem je, že v pravidelně kontrolovaných rodinných domech a bytech k nehodám nedochází.

Revizní kontroly a zkoušky – Opava

Podceňovat revizní kontroly a zkoušky se nevyplácí. U nekontrolovaných zařízení a spotřebičů může dojít k havárii, a pokud chybí zákonem stanovené revizní kontroly a zkoušky, pak je na vině majitel zařízení. O každé provedené** revizní kontrole a zkoušce** předá majiteli technik revizní zprávu. Ta dokládá stav zařízení a také obsahuje doporučení, která zvyšují bezpečnost zařízení. Revizní zprávy by měly být dokladovány. A to od výchozí revize až po tu poslední. Nejméně však posledních 6 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7218 (magazinostrava.cz#152)


Přidat komentář