Školení požární ochrany a hygieny práce - Ostrava

Jste podnikatel a máte zaměstnance? Pak jistě víte, že Vaší povinností je provádět školení bezpečnosti práce a také vést příslušnou dokumentaci, případně i školení požární ochrany nebo hygieny práce včetně dokumentace.

Být podnikatelem má své výhody i nevýhody. Jste sami svým šéfem, na druhou stranu nesete velkou odpovědnost a neustále máte co vyřizovat. Mezi základní povinnosti zaměstnanců patří mj. stanovovat rizika na pracovišti, zpracovávat pokyny a návody pro zaměstnance, provádět nebo zajišťovat pravidelná školení BOZP, resp. bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a samozřejmě vést příslušnou dokumentaci. Podle toho, na jakém pracovišti zaměstnanci pracují, dále přibývají povinnosti z oblasti PO – požární ochrany a hygieny práce, příslušné dokumentace nevyjímaje. Pokud na plnění svých povinností, provádění školení a vedení dokumentace nestačíte a nemáte mezi zaměstnanci osobu, která má potřebné znalosti a kompetence k provádění těchto prací, najměte si profesionály z oboru.

Kompletní služby v oblasti BOZP a PO v Ostravě

Paní Milena Komárková nabízí veškeré služby z oblasti BOZP – bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně hygieny práce a také PO – požární ochrany včetně příslušných školení zaměstnanců.

Mezi služby v oblasti BOZP patří metodické řízení, kategorizace pracovišť, vyhledávání rizik, provádění kontrol, vedení dokumentace, spolupráce a jednání s orgány státního dozoru, provádění školení zaměstnanců, vypracování bezpečnostních pravidel, směrnic a pokynů, řešení neplánovaných činností (poruch, havárií, nehod, úrazů) aj.

Mezi služby v oblasti PO patří organizace zajištění požární ochrany, zpracovávání příslušné dokumentace PO nebo její kontrola, jednání se státním požárním dozorem, provádění preventivní kontroly objektů, provádění školení zaměstnanců a další.

Pokud vás nabízené služby zaujaly, neváhejte paní Komárkovou oslovit prostřednictvím níže uvedených kontaktů, nebo shlédněte její internetové stránky:

Milena Komárková, internetové stránky: http://www.bozp-mk.cz/, e-mail: milenako@centrum.cz, telefonní číslo: +420 604 412 614, adresa: Domažlická 596/14, Ostrava-Heřmanice, 71300.

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Každý, kdo má nějaké zaměstnance, je ze zákona povinen dodržovat předpisy v oblasti BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BOZP se řídí Zákoníkem práce, který mj. udává, jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, jakými způsoby a postupy je zaměstnavatel povinen předcházet ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jaké ochranné pracovní prostředky a pomůcky musí zaměstnancům zaměstnavatel poskytnout, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v případě, kdy dojde k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání a v neposlední řadě Zákoník práce nařizuje pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

školení BOZP

Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a to s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při vykonávané práci je nedílnou součástí povinnosti zaměstnavatele nebo pracovních povinností vedoucích zaměstnanců, přičemž povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele nebo vedoucích zaměstnanců zdržují na příslušném pracovišti.

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Zaměstnavatel je ze zákona povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, čehož má dosáhnout vhodnou a efektivní organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen soustavně vyhledávat nebezpečí vyskytující se na pracovišti nebo vyplývající z pracovního procesu, dále zjišťovat příčiny a zdroje těchto nebezpečí. Na základě zjištění následně hodnotit nalezená rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a dalších rozhodujících faktorů práce mohly být nalezená rizika zařazeny nižší do kategorie.

Pokud není možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést příslušnou dokumentaci.

Mimořádné události – havárie, požáry, povodně a jiné

Dále je zaměstnavatel povinen přijímat opatření pro případ mimořádných událostí, jakými mohou být například havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpečí, kvůli kterým je nutno okamžitě zastavit práci, opustit pracoviště a odejít do bezpečí nebo provést evakuaci zaměstnanců. Při poskytování první pomoci je zaměstnanec povinen spolupracovat se zařízením, které poskytuje lékařskou péči. Dle druhu pracovních činnosti a velikosti pracoviště je zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby nebo hasičského záchranného sboru či policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je dále povinen ve spolupráci se zařízením poskytujícím lékařskou péči zajistit vyškolení a vybavení těchto zaměstnanců v rozsahu odpovídajícímu rizikům vyskytujících se na pracovišti.

Milena Komárková, internetové stránky: www.bozp-mk.cz, e-mail: milenako@centrum.cz, telefonní číslo: +420 604 412 614, adresa: Domažlická 596/14, Ostrava-Heřmanice, 71300.

PO – požární ochrana

Právnické i podnikající fyzické osoby jsou ve svém podnikání povinny řídit se mj. zákonem o požární ochraně. Tuto povinnost musejí právnické osoby nebo podnikatelé splňovat ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Zákon o požární ochraně formuluje povinnosti právnických osob a podnikatelů v oblasti PO, ukládá vést dokumentaci požární ochrany a provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti PO.

Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob v oblasti PO

školení BOZP

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dle zákona o požární ochranně povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Při jejich výběru a obstarávání jsou tyto osoby povinny brát zřetel na činnosti provozované na pracovišti a z nich vyplývající požární nebezpečí. Součástí povinnosti je také údržba těchto zařízení v provozuschopném stavu. V případě požární techniky, prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení je povoleno na pracovišti instalovat a používat pouze schválené druhy těchto zařízení.

Vytváření podmínek pro PO

Právnické osoby a podnikatelé jsou v oblasti PO povinni vytvářet podmínky pro hašení případných požárů a pro záchranné práce, což znamená zejména udržovat volné příjezdové komunikace a plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům vody, plynu, topení, a také k prostředkům požární ochrany, k ovládání požárně bezpečnostních zařízení aj.

Označení pracovišť ve vztahu k PO

Mezi povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob dále patři označovat pracoviště a ostatní místa ve vztahu k požární ochraně příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny, a také označit místa, kde se nacházejí prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Hygiena práce

Do oblasti hygieny práce spadá mj.:

  • vytipování zdravotních rizik, mezi něž může patřit například hluk, vibrace, prach, nadměrná jednostranná zátěž, přílišná fyzická zátěž nebo jednostranné či nebezpečné pracovní polohy apod.,
  • měření škodlivin na pracovišti,
  • vypracování návrhu na zařazení prací do kategorií dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
  • jednání s orgány hygienické služby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7223 (magazinostrava.cz#173)


Přidat komentář